Home      الرئيسية   

 Articles   مقالات

 Interviews    مقابلات

  Donation for kaldu.TV  تبرعات للقناة الكلدانية

 من نحن   About Us

Archives الأرشيف  

kaldu.org  كلدو

    Contact Us اتصلوا بنا  

  Links  دليل

      April 12,  2010
 

ܚܕܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܐܝܟ ܣܘܪܓܕܐ ܛܟܼܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܟܼܠܕܝ̈ܐ

ܐܒܐ ܢܘܐܝܠ ܓܘܪܓܝܣ ܕܝܪܝܐ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܚܘܝܬܐ

ܟܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܕܚܕܒܫܒܐ ܘܬܪ̈ܥܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗ̄ܘܘ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̄ܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܬܼܐ ܝܫܘܥ ܩܡ ܒܝܢܬܼܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܫܠܡܐ ܥܡܟܼܘܢ. ܗܕܐ ܐܡܪ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܣܛܪܗ ܘܚܕܝܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܚܙܘ ܠܡܪܢ. ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒܼ ܝܫܘܥ: ܫܠܡܐ ܥܡܟܼܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܼܝ ܐܦ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐ̄ܢܐ ܠܟܼܘܢ. ܘܟܼܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܢܦܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܢ ܬܫܒܩܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܐ̄ܢܫ ܢܫܬܒܼܩܘܢ ܠܗ ܘܐܢ ܬܐܚܕܘܢ ܕܐ̄ܢܫ ܐܚܝܕܝܢ. ܬܐܘܡܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪܬܐ ܗܘ ܕܡܬܐܡܪ ܬܐܵܡܵܐ ܠܐ ܗ̄ܘܐ ܬܡܢ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܬܐ ܝܫܘܥ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܠܡܝ̈ܕܐ: ܚܙܝܢ ܠܡܪܢ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܐܢ ܠܐ ܚܙܐ ܐ̄ܢܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܘܼܟܝܵܬܼܵܐ ܕܨܨ̈ܐ ܘܪܡܐ ܐ̄ܢܐ ܒܗܝܢ ܨܒܼ̈ܥܬܼܝ ܘܡܘܫܛ ܐ̄ܢܐ ܐܝܕܝ ܒܕܦܢܗ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐ̄ܢܐ. ܘܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ ܬܘܒܼ ܠܓܼܘ ܗ̄ܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܬܐܘܡܐ ܥܡܗܘܢ ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪ̈ܥܐ ܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܫܠܡܐ ܥܡܟܼܘܢ، ܘܐܡܪ ܠܬܐܘܡܐ: ܐܝܬܐ ܨܒܼܥܟܼ ܠܗܪܟܐ ܘܚܙܝ ܐܝܕܝ ܘܐܝܬܐ ܐܝܕܟܼ ܘܐܘܫܛ ܒܓܒܝ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܐ، ܘܥܢܐ ܬܐܘܡܐ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ. ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ:ܗܫܐ ܕܚܙܝܬܢܝ ܗܝܡܢܬ، ܛܘܒܼܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐܘܢܝ ܘܗܝܡܢܘ.

ܦܘܫܩܐ

ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܟܒܝܪܐ ܟܒܹܠܗ ܝܫܘܥ ܡܣܒܒ ܡܘܬܼܐ ܥܡ ܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܒܫ ܛܒܼܐ ܡܢ ܚܵܝܵܐ ܕܠܐ ܕܝܗ، ܠܗܢܐ ܟܕ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܚܒܼܪ̈ܗ ܒܐܝܡܪܐ ܛܠܗ ܕܚܙܝܠܢ ܠܡܪܢ ܠܝܠܗ ܡܗܝܡܘܢܐ، ܡܣܒܒ ܐܝܠܗ ܚܫܢܐ ܘܩܗܝܪܐ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܡܪܗ. ܒܛܠܒܝܠܗ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ- ܒܘܼܪܗܵܢ ܬܕ ܚܙܐ ܘܩܵܝܸܚ ܕܝܠܝ ܡܚܟܘܝܐ ܥܕܘܠܐ. ܘܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܬܐ ܟܚܪܬܐ ܐܝܬܠܗ ܝܫܘܥ ܘܟܡܚܙܝܠܗ ܐܝܕܬܗ ܘܕܦܢܗ ܘܐܝܓܗܐ ܬܐܘܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܚܕܐ ܗܝܡܢܘܬܼܐ ܟܒܝܪܐ ܚܝܠܢܬܐ ܘܩܘܝܬܼܐ ܘܐܡܪ ܬܐܘܡܐ: ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ. ܬܐܘܡܐ ܡܗܝܡܢܗ ܡܣܒܒ ܚܙܝܠܗ ܘܐܝܡܪܗ ܝܫܘܥ: ܛܘܒܼܐ ܠܐܢܝ...ܐܕܝ ܛܘܒܼܐ ܟܡܝܗܒܼܠܗ ܬܐ ܟܠ ܐ̄ܢܫܐ ܕܝܠܗ ܡܗܝܡܢܐ ܒܓܘܗ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܠܝܠܐ ܒܫ ܒܨܘܪܬܐ ܘܢܩܘܨܬܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܼܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܒܬܪ ܡܐ ܕܚܙܠܗ ܓ̰ܪܚܹܗ ܘܒܪܝܼܢܵܬܹܗ ܘܦܫܛܠܗ ܐܝܕܗ ܒܕܦܢܗ.

ܐܚܢܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܒܢܝ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܝܘܟܼ ܛܘܼܒܼܢܹܐ ܡܣܒܒ ܡܬܠܡܕܗ ܥܠ ܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܟܡܝܗܒܼܠܗ ܛܘܒܼܐ ܕܥܠ ܐܢܝ ܕܡܗܝܡܢܐ ܘܠܐ ܚܙܝܐ.

 

 

 

******************************************