About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

              Oct 26, 2013

 

 

مقدمة (بالكلدانية) المسرحية الغنائية
"الأميرة الأسيرة" 

 

 

 

 

 

ܡܩܕܡܢܝܬܐ

ܫܘܼܕ ܡܦܲܪܓٕܘܼܟܼ ܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܓܸܕܫܹ̈ܐ ܕܩܸܨܸܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܒܲܝܬܼܵܐ ܡܼܢ ܐ̄ܢܲܫܘ̈ܬܲܢ، ܘܕܚܲܕ̄ ܕܲܝܪܵܐ ܡܼܢ ܕܲܝܪܵ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܟܲܠܕܲܝܬܵܐ܀

ܗܲܕ ܒܲܝܬܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܕܚܲܕ̄ ܪܹܫܵܐ ܕܡܵܬܼܵܐ ܘܫܸܡܹܗ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ، ܘܡܵܬܹܗ ܟܢܲܦܠܵܐ ܥܲܠ ܟܼܵܒܘܼܪ ܢܲܗܪܵܐ. ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ، ܩܸܨܸܬܹܗ ܓܕܸܫܠܵܗ̇ ܩܵܕ̄ܡ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܡܵܐܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܒܲܝܢܲܬܼ ܫܵܢ̄ܬܼܵܐ ܕ 1400 ܘܫܵܢ̄ܬܼܵܐ 1405(ܒ.ܡ.)، ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܲܣܟܵܪܹ̈ܐ ܕܬܲܝܡܘܼܪܠܲܢܓ ܬܲܬܲܪܵܝܵܐ ܗܲܓٕܡܝܼܢ̄ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼܢܲܗܪܹܝܢ ܘܚܲܘܸܕܪ̈ܵܢܵܗ̇،

ܟܘܼܕ ܗܵܢܝܼ ܒܸܥܒܼܵܕܵܐ ܫܲܪܹ̈ܐ ܥܸܡܸܕ ܡܓܼܘܼܠܵܝܹ̈ܐ ܘܬܘܼܪܟܘܼܡܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ ܡܚܲܕ̄ ܒܵܪܵܐ ܘܥܸܡܸܕ ܬܘܼܪ̈ܟܵܝܹܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܚܸܪ̄ܢܵܐ ܒܵܪܵܐ. ܒܵܒܵܐ ܕܗܲܕ ܒܲܝܬܘܼܬܼܵܐ، ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ، ܡܒܹܝܕ ܗ̄ܘܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܚܲܕ̄ ܪܹܫܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܟܩܵܒܸܠ ܗ̄ܘܵܐ ܓܼܘܼܠܵܡܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܓܝܵܢܹܗ ܘܒܲܝܬܹܗ، ܩܛܝܼܠ ܒܸܛ̃ܠܘܼܡܝܵܐ ܡܼܢ ܣܝܼ̈ܥܵܐ ܕܬܲܬܲܪ̈ܵܝܹܐ، ܘܝܸܡܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ ܦܸܫܠܵܗ̇ ܠܚܘܿܕܼܵܗ̇ ܡܲܪܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܥܸܡܸܕ ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܠܹܕ̄ܐ؛ ܐܲܪܒܵܥ̄ܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ؛ ܫܲܡܝܼܢܵܐ ܘܣܲܓܝܼܢܵܐ ܘܟܵܢܘܼܢܵܐ ܘܟܲܠܕܘܼ، ܘܬܸܠܵܬܼ ܒ̈ܢܵܬܼܵܐ؛ ܫܝܼܪܝܼܢܸܐ ܘܫܘܼܫܵܢܹܐ ܘܫܲܡܲܡܬܵܐ.

ܕܲܝܪܵܐ ܕܸܟܐܵܬܹܐ ܬܸܟܼܪܘܿܢܹܗ ܒܗܵܕ ܩܸܨܬܲܢ ܐܝܼܠܹܗ ܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒܪܵܗܵܡ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܡܼܢ ܡܵܬܼܵܐ ܕܦܹܝܫܟܼܵܒܘܼܪ، ܘܐܲܢܒܵܐ ܕܝܼܠܹ̄ܗ ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ، ܘܐܝܼܬܼܗ̄ܘܵܐ̄ܒܹܗ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܥܡܝܼܪܬܵܐ ܒܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܝܼܠ̄ܝܗܝ ܗܲܕ ܪܲܒܲܢ ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ.

ܘܓܹܝܙܝܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵܐ ܕܡܲܕܸܢܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗ̇ ܦܲܛܸܪܝܲܪܟܘܼܬܼܵܐ ܕܒܵܒܸܠ ܡܵܐ ܐ̄ܟܼܸܠܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܝܼ̈ܕܵܬܵܐ ܕܸܡܓܼܘܼܠܵܝܹ̈ܐ ܘܒܲܬܼܪܲܝܗܝ ܗܵܢ ܬܲܬܲܪܵ̈ܝܹܐ ܕܬܲܝܡܘܼܪܠܲܢܓ، ܘܕܹܝܟܼ ܡܼܢ ܗܵܝ ܪܘܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܘܦܪܲܣܬܵܐ ܕܓܘܼܫܡܵܗ̇ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ، ܕܦܵܫܸܛ ܗ̄ܘܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪܹܝܢ ܗܸܠ ܝܵܡܵܐ ܕܨܝܼܢ، ܦܸܫܠܹܗ ܗܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܡܩܘܼܛܩܸܛܵܐ ܘܡܘܼܙܥ̄ܪܵܐ ܗܸܠ ܕܦܸܫܠܹܗ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܒܸܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪܹܝܢ. ܘܡܵܐ ܐܲܡܪܲܢܲܘܟܼܘܿܢ، ܒܲܠܟܝܼ ܗܲܕ ܩܸܨܸܬܵܐ ܗܲܪ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܩܸܨܸܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܕܝܼܠ̄ܢ، ܘܩܸܨܸܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܘܸܕܥܹܕܬܲܢ ܗܸܠ ܗ̄ܕܝܘܿܡ ܝܲܘܡܵܐ، ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܚܸܪ̈ܢܹܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܫܘܼܚܸ̈ܠܦܹܐ. ܘܗܵܕܝܼ ܛܵܠܘܿܟܼܘܿܢ ܩܸܨܸܬܲܝܗܝ ܕܸܝܟ ܕܸܒܪܹܐܠܵܗ̇...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************