About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

           Nov 01, 2013

 

 

ܡܚܙܝ̈ܬܐ ܡܢ ܡܡܬܼܠܬܐ ܕܐܡܝܪܬܐ ܡܝܘܣܪܬܐ

Amirta Myusarta The Captive Princess

ܦܣܘܩܐ ܐ

 

ܡܚܙܝܬܐ ܐ: ܙܸܡܘܼܪܬܵܐ ܕܸܦܬܲܚܬܵܐ؛ ܒܓܘܿ ܒܲܝܬܼܵܐ ܕܒܝܼ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ

ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ ܥܡ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ̇، ܒܐܡܪܐ ܐܗܝܼ ܘܒܲܬܼܪܵܗ̇ ܒܪܵܬܵܗ̇ ܫܘܼܫܵܢܸܐ؛

܀ ܡܵܩܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܟܕܵܡܹܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ

ܘܕܹܝܟ ܚܲܕ̄ ܕܵܪܵܐ ܟܬܵܒܹܥ̄ ܠܕܵܪܵܐ

ܡܵܐ ܕܲܠܝܼܠܬܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܹܐܪܵܐ

ܘܡܐܹܝܟܵܐ ܠܸܒܵܐ ܟܼܕ ܗ̄ܘܿ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ

ܐܲܡܝܼܪܬܵܐ ܘܒܲܬܪܵܗ̇ ܒܪܵܬܵܗ̇ ܫܝܼܪܝܼܢܸܐ؛

܀ ܡܵܐ ܣܵܢܵܝܹܐ ܓܼܘܼܠܵܡܘܼܬܼܵܐ

ܘܡܵܐ ܧܪܹܐܬܹܐܝܠܵܗ ܓܲܒܼܘܿܝܘܼܬܼܵܐ

ܘܡܵܐ ܛܝܼܡܲܢܬܵܐ ܐ̄ܝܼܠܵܗ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ

ܘܡܲܢ ܟܫܲܟܠܵܐܠܹܗ ܐܲܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ

 

 

ACT 1

 

- SCENE 1 –

OPENING SONG

In the house of Sahdona, the princess Nahreyn with her two daughters.

 

NAHREYN

How much does this time resemble other times, and how does one generation follow generation. How small the soul of a fool, and where is the heart like that of a prince?

 

 

SHEREENE

How easy is it to become a slave and how frequently is begging done?

How valuable is freedom, and who is fitting to be a prince?

 

ܡܚܙܝܬܐ ܒ: ܒܐܝܼܘܲܢ ܕܘܲܙܝܼܪܵܐ

ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܒ؛ ܒܲܝܢܲܬ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܬܲܬܲܪܵܝܵܐ ܠܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܘܙܝܪܐ؛ ܀ ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܓܵܘܘܿܟܼܘܼܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܙܪ̈ܝܼܙܹܐ ܒܟܲܪܡܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܣܦܘܼܪܘܼ ܦܸܪܥܘܿܢܵܐ ܬܵܐ ܟܸܕܡܸܬܲܘܟܼܘܿܢ

ܘܚܵܝܹ̈ܐ ܗܲܢܝܼ̈ܐܹܐ ܘܦܲܝܫܵܐ ܘܒܘܼܣܵܡܵܐ

 

ܫܩܘܿܠ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܛܵܠܘܼܟܼ ܘܬܵܐ ܚܸܒܼܪ̈ܘܼܟܼ

܀ ܬܵܐ ܓܲܒܵܐ ܕܥܲܡܘܼܟܼ ܘܟܸܠܲܝܗܝܼ ܢܵܛܘܿܪ̈ܘܼܟܼ

ܘܠܵܐܝܟܘܼܢܹܐ ܕܪܵܦܸܬ ܩܵܕ̄ܡ ܕܲܪ̈ܕܲܡܝܵܬܼܵܐ

܀ ܘܡܲܪܟܹܟܸܬ ܟٕܵܟܘܿܟܼ ܒܡܲܝܕܲܢ ܕܫܲܪ̈ܪܵܬܼܵܐ܀

 

܀ ܠܵܐܦܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܥܠܹܐ ܪܹܫܵܐ ܀ ܘܠܵܐ ܩܲܪܢܵܢܵܐ ܕܫܵܓܸ̄ܫ ܪܘܼܫܵܐ

ܠܟ̇ܠܲܝܗܝ ܡܘܼܥ̄ܒܹܪܠܹܗ ܒܕܘܼܪܵܫܵܐ ܀ ܘܕܹܝܟܼ ܕܸܒܥܹܐܠܹܗ ܡܛܹܐܠܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ.

 

 

 

 

 

ACT 1 - SCENE 2

A meeting between a high officer of Tamerlane and his agents, pressuring them to be faithful to their lord, so that they would be abundantly rewarded.

 

KING’S MINISTER

Welcome, zealous agents, brave workers in the vineyard of the king. Expect payment for your service and a pleasant life, and rank and enjoyment. We expect from you solid faithfulness and a strong voice and mighty arm so that the people will know that there is one king and to him belongs the land and servitude. He who breaks rank will be struck by the rod He will suffer torture and he will drink his fill of misery. And he who is zealous and true to his lord will blessings overflow upon him and his house. Take from the king for yourselves and your friends for your band and your guardians lest you weaken before complaining and lower your weapon in the square of battle

ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܥ̈ܠܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

ܪܼܫܣܡܵܟܼܵܐ؛ ܀ ܡܲܥܠܘ̇ ܫܬܘܿ (ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܬܲܝܡܘܼܪ ܢܲܨܝܼܚܵܐ) (ܬܢܝܼ)

܀ ܟܼܬܲܝܡܘܼܪ ܠܸܝܬܸܢ ܒܲܝ̄ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܵܐ ܀ ܟܐܵܣܸܩ ܥܸܠܝܵܐ ܥܡܸܕ ܢܸܫܪܹ̈ܐ

ܠܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܛܒܸܚܠܹܗ ܒܲܫܪܹܐ ܀ ܡܛܲܪܦܘܼ ܛܵܠܹܗ ܡܚܘܿ ܒܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ

܀ ܡܲܥܠܘܿ ܟܵܣܵܐ ܝܵܐ ܫܲܬܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ

ܫܵܬܘܼܟܼ ܘܪܲܩܖܘܼܟܼ ܒܟ̇ܠ ܓܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܘܫܘܼܩܵܐ

ܡܲܦܨܸܚ ܠܸܒܘܼܟܼ ܡܣܵܠܝܼ ܓܝܵܢܘܼܟܼ ܦܘܿܫ ܚܲܙܝܼܩܵܐ

ܡܲܢܫܝܼ ܚܲܫܵܐ ܥܪܝܼܠܹܗ ܚܸܓܵܐ ܫܓܼ̄ܘܿܫ ܫܲܒܘܼܩܵܐ

 

 

 

 

ACT 1 - SCENE 3

The Banquet of the Agents of the King

 

RESHSMAKHA

 

Raise your glasses to the victory of the glorious Tamor (2x)

There is none among men like Tamor, he soars high above among the eagles. The Ottomans he crushed in the fight. Applaud him and sound trumpets. Raise your glasses, oh drinkers of red wine. Drink and dance with all splendor in homes and markets. Gladden your heart and please your soul, become strong. Forget sorrow, take the opportunity to shake the rod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************