About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

           Nov 07, 2013

 

 

 

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܓ، ܓܘܿ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܝܼ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ

ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܩܲܕ̄ܡܲܝܬܵܐ ܣܝܼܥܵܐ ܓܹܝܒܸܕ ܝܸܡܵܐ ܘܐܲܚܘܼܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܒܝܼ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ

ܣܝܼܥܵܐ ܐ؛

܀ ܚܲܒܪܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܝܸܡܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܀ ܕܬܲܬܲܪ̈ܵܝܹܐ ܡܛܹܐܠܲܝ ܠܛܘܼܪܵܐ
ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܸܫܠܲܝ ܟ̇ܠ ܡܲܬ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ ܘܒܢܘܼܪܵܐ ܡܘܼܩܸܕܠܲܝ ܥܹܕ̈ܬܵܐ.
܀ ܣܝܼܒܼܵܣ ܢܦܸܠܵܗ ܒܐܝܼܕܵܬܲܝ̈ܗܝܼ ܀ ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܛܒܸܚܠܵܝ ܒܐܲܩܠܵܬܲܝ̈ܗܝܼ
ܘܢܲܗܒܵܐ ܘܣܲܠܒܵܐ ܚܲܠܵܠܲܝܗܝܼ ܀ ܘܠܲܝܬܼ ܟٕܘܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܓܘܿ ܠܸܒܲܝܗܝܼ

ܣܝܼܥܵܐ ܒ؛ ܗܵܘܲܪ ܡܼܢ ܛ̃ܵܠܘܿܡܹ̈ܐ! ܗܵܘܸܪ! ܟܘܼܕ ܬܲܝܡܘܼܪ ܬܒܸܪܠܹܗ ܣܝܼܒٕܵܣ ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܓܵܘܵܗ̇، ܦܩܸܕܠܹܗ ܕܛܲܡܪܝܼܢ̄ ܒܝܼܚܵܝܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܥܲܣܟܵܪܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܸܡܣܘܼܠܸܡܠܲܝ ܛܵܠܹܗ، ܘܐܵܗܘܼ ܒܸܓܝܵܢܹܗ ܝܼܡܹܐܗ̄ܘܵܐ̄ܠܹܗ ܛܲܠܲܝܗܝܼ ܕܠܵܐ ܟܫܵܦܸܚ ܕܸܡܵܐ ܕܗܵܢܝܼ ܕܸܡܣܲܠܡܝܼܢ̄. ܗܵܘܸܪ ܡܗܵܕܝܼ ܛ̃ܵܠܘܿܡܵܐ! ܘܕܗܵܐ ܗܘܿܠܹܗ ܟܐܵܡܸܪ ܕܠܵܐ ܬܸܒܪܹܠ̄ܗ ܠܡܲܘܡܵܬܹܗ ܡܒܹܝܕ ܟܸܡܛܲܡܪܝܼܢ̄ ܠܲܝ ܒܹܝܚܵܝܹܐ ܕܠܵܐ ܫܦܵܚܵܐ ܕܕܸܡܵܐ. ܗܵܘܲܪ ܘܗܵܝ ܗܵܘܲܪ.

 

ACT 3 SCENE 1

The lady of the house receives news of the destruction occurring in villages in neighborhoods by Tamerlane’s soldiers.

MESSENGER 1

The news arrived, mother of the house, that the Tartars have reached the mountain. On their way, they trampled all of the villages, and with fire they burned the churches. The city Seevas fell into their hands, and they crushed the region with their feet. They were granted permission to rob and kidnap, and there is no mercy in their hearts.

MESSENGER 2

Hawar, from these oppressors, hawar! When Tamor defeated the city Seevas, and the Ottomon troops within it, He ordered that 3,000 christian soldiers who surended to him should be buried alive, and he himself had said to them that he would not spill a drop of their blood if they surrendered. Hawar from this oppressor! And now he says, that he did not break his oath since he buried them alive without spilling blood. Hawar, hawar!

 

 

 

 

ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܕܬܸܪܬܹܝܢ؛

ܢܲܗܪܹܝܢ ܩܵܕ̄ܡܸܕ ܝܘܿܩܢܹ̈ܐ؛ (ܘܥܲܡܲܗ ܒܢ̈ܬܼܵܗ̇)
܀ ܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܟܩܵܪܘܼܟܼ ܠܓܹܝܒܘܼܟܼ ܀ ܒܠܸܒܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܥܘܿܩܵܢܹ̈ܐ
ܫܡܘܿܥܠܹ̄ܗ ܩܵܠܲܢ ܒܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܘܼܟܼ ܀ ܡܒܵܣܸܡܠܹܗ ܠܸܒܲܢ ܬܒܼܝܼܪܵܐ
܀ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܸܫܢܹ̈ܐ ܥܒܸܪܲܠ̄ܝ ܥܸܠܲܢ ܀ ܛܒܼܝܼܟܹ̈ܐ ܒܐܪܟܸܠ ܕܗܲܕ ܥܲܠܡܵܐ
ܘܠܵܐܦܝܼܫܠܹܗܠܲܢ ܫܘܿܦܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ ܀ ܘܐܲܚܢܝܼ ܡܵܪ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ
܀ ܗܵܝ ܗܵܘܸܪ ܗܵܘܸܪ ܠܡܵܬܲܢ ܀ ܗܵܝ ܗܵܘܸܪ ܗܵܘܸܪ ܠܒܲܝܬܲܢ
ܝܵܐ ܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܡܸܢܵܟܼܝ ܟܛܲܠܒܘܼܟܼ ܀ ܕܢܲܛܪܲܬ ܝܵܠܲܕ̈̄ܢ ܘܡܚܲܡܝܲܬ ܥܹܕܬܲܢ.

 

ACT 3 - SCENE 2

Nahreyn before an icon, and her daughters with her.
The lady prays, asking salvation for her community, nation, and Church.

NAHREYN

Oh, our God, we call to you. With hearts filled with burdens. Hear our voice in your compassion. Mend our broken heart. Thousands of years they have come upon us, crushed by the windmills of this world. We no longer have a place to stand, and we, the owners of the house. Where is Babel and where Ninweh? Where is the honor and glory? Where is Aphram and where is Narsai? And where are the monasteries and towns? Hawar to our villages. Hawar to our house. Dear Mother Mary, from you we plead, protect our children and preserve our church.

The daughters sing.

 

 

 

 

 

ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ ܕܬܸܠܵܬܼ؛ ܬܲܟܼܡܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܸܒܢܘܿܢܹ̈ܐ

ܣܲܓܝܼܢܵܐ؛܀    ܝܵܐ ܐܲܚܘܼܢ̈ܘܵܬܝܼ ܕܵܪܘܿܟܼ ܬܲܚܡܲܠܬܵܐ܀ ܕܡܲܪܚܸܫܵܐ ܫܘܼܓ̄ܠܲܢ ܒܗܲܕ ܕܘܼܢܝܹܐ ܫܓܼܝܼܫܬܵܐ

ܘܓٕܲܝܠܘܿܟܼ ܠܫܘܼܫܵܛܵܐ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܢܬܲܝܬܵܐ ܀ ܕܠܵܐ ܥܲܒܼܪܵܐ ܦ̮ܘܼܪܣܵܐ ܘܢܲܦܠܘܿܟܼ ܒܦܲܫܡܲܢܬܵܐ

܀ ܝܸܡܲܢ ܥܒܸܪܠܵܗ̇ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܦܸܬܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܀ ܒܵܒܲܢ ܡܝܼܬܼܵܐ، ܘܓܹܝܒܹܗ ܠܸܒܵܗ̇ ܘܗܲܘܢܵܗ̇
ܟ̇ܠܢ ܒܡܲܝܬܘܼܟܼ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦ̮ܲܝܟܘܼܟܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ ܙܵܠܠܲܢ ܒܐܘܼܪܚܲܢ، ܘܫܘܼܕ ܗܵܘܹܐ ܐܲܠܵܗ ܥܸܡܵܗ̇

ܫܲܡܝܼܢܵܐ؛܀ ܟܲܠܕܘܼ ܓٕܘܼܢܩܵܐܝܼܠܹܗ ܘܠܲܝܬܠܹܗ ܢܸܣܝܵܢܵܐ܀ ܟܥܵܝܸܫ ܒܓܘܿ ܚܘܼܠܡܹ̈ܐ ܘܪܵܡܘܼܬܼ ܓܝܵܢܵܐ

    ܒܗܲܕ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܕܵܪܵܐ ܐܸܢ ܗܵܘܸܢ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܀ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܡܟܸܦܢܝܼ ܘܗܵܘܸܢ ܚܘܼܦܝܵܝܵܐ !

ܟܵܢܘܿܢܵܐ؛܀   ܡܵܐ ܕܒܵܥܹܝܢ ܗܵܘܸܢ ܘܗܲܡ ܩܲܪܩܲܢܕܵܝܵܐ ܀ ܒܲܣ ܟܵܣܝܼ ܡܲܠܝܵܐ ܘܠܲܒܼܫܸܢ ܩܲܒܵܝܵܐ

ܡܵܐ ܟܛܵܒܹܐ ܫܸܡܵܐ ܘܡܵܐ ܟܐܲܟܼܠܵܐ ܐܘܼܡܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܗܵܘܵܝܢ ܬܲܪܥܲܣܬܵܐ ܘܦܲܝܫܝܼܢ ܒܲܠܵܝܵܐ

ܣܲܓܝܼܢܵܐ؛܀    ܐܸܢ ܘܲܙܝܼܪܵܐ ܐܵܡܸܪ ܗܵܕܝܼܠܹܗ ܫܸܡܘܼܟܼ ܀ ܗܵܕܝܼܠܵܗ ܐܘܼܡܬܘܼܟܼ ܘܗܵܕܝܼܠܗ ܥܲܡܘܼܟܼ

ܡܥܲܝܛܘܼܟܼ ܒܟ̇ܠ ܩܵܠܲܢ؛ ܗܵܘܹܐ ܥܸܓٕܒܘܿܢܘܼܟܼ ܀ ܡܼܢ ܕܒܵܥܸܬ ܐܝܼܘܸܢ، ܘܐܝܼܘܸܢ ܓܼܘܼܠܵܡܘܼܟܼ

ܟܵܢܘܼܢܵܐ؛ ܬܪܘܿܨܵܐ ܡܘܼܚܟܲܝܠܘܼܟܼ!، ܐܵܢܵܐ ܒܙܵܠܝܼ ܥܡܸܕ ܬܲܬܲܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܐܲܟܼܬܘܼܢ (ܫܲܡܝܼܢܵܐ ܘܣܲܓܝܼܢܵܐ) ܒܙܵܠܘܿܟܼܘܼܢ ܥܡܸܕ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܩܲܠܘܼܠܵܐ ܦܲܠܛܘܿܟܼ ܠܫܘܼܓܼ̄ܠܵܐ.

ܫܲܡܡܲܬܵܐ (ܒܥܲܒܼܪܵܐ ܠܓܼܲܦ̮ܠܹܐ)؛

ܝܵܐ ܫܲܬܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܀ ܘܝܵܐ ܪܲܩܵܕܹ̈ܐ ܒܠܲܝܠܹܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ
ܚܲܡܪܘܿܟܼܘܿܢ ܒܩܵܠܸܒ ܕܸܡܥܲܝܬܵܐ ܀ ܘܚܸܓܲܘܟܼܘܿܢ ܒܩܵܠܸܒ ܥܵܕܲܕܬܵܐ
܀ ܝܵܐ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܡܐܲܚ̈ܘܼܢܘܵܬܲܝܗܝܼ ܀ ܐܘܿܗ ܝܵܐ ܡܙܲܒܢܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܬܼܘܵܬܲܝ̈ܗܝܼ
ܝܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܬܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܀ ܝܵܐ ܚܸܒܼܪܹ̈ܐ ܕܸܣܟܲܪܝܘܿܛܵܝܵܐ
܀ ܗܘܿܠܲܝ ܗܓٕܸܡܠܲܝ ܥܲܣܟܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ ܘܕܸܡܵܐ ܒܸܫܦܵܟܼܵܐ ܒܡܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ
ܩܘܼܛܡܵܐ ܒܩܵܪܸܕ ܕܟ̇ܠ ܢܲܟܵܪܵܐ ܀ ܕܝܸܡܹܗ ܘܒܵܒܹܗ ܘܐܲܨܠܵܝܘܼܬܼܵܐ܀

 

ACT 3 - SCENE 3

Saggyna, Shammyna and and Kanona are planning to become agents of the tyrant, betraying their mother and community. They sit together discussing their plans.

SAGGYNA

My brothers, let us think ahead that we may go forward in our work in this turbulent world. Let us look for progress and the way of success, that the opportunity will not pass. Our mother had grown older and her time has passed. Our father is dead, yet her heart and mind are with him. And we will all die if we do not separate from her. Let us go our way and may God be with her.

SHAMMYNA

Kaldu is young and he has no experience. He lives in his dreams and his own pride. In this time and age, if I am a Chaldean, I will starve to death and be barefoot.

KANONA

If whatever I wish I will be, even a low class commoner. As long as my stomach is full and I wear a mantle. What is the value of a name and where will nationality reach if they become a stumbling block and a liability.

SAGGYNA

If the minister says this is your name, this is your nationality and your people, we will yell with our full voice: Your will be done! Whoever you want me to be I am, and I am your servant.

KANONA

And when they become two kings, two sides and two regions, let us split in two sides and have two remedies.

SAGGYNA

This is it then! We have arrived at an understanding. We will split our endeavor between states and from each one we will take our portion, and the whole story will stay between us.

KANONA

You have spoken rightly, I will go with the Tartars. Shammyna and Saggyna, you will go with the Ottomans. Let us go quickly to our work.

Shammamta comes in and overhears their plans.

SHAMMAMTA

Oh drinkers of old wine. Oh dancers late into the night. Your wine will turn to tears, and your dancing will turn to lamentation. Oh robbers from their own brothers. Oh sellers of their own villages. Oh workers of strangers. Oh friends of Judas. The soldiers have attacked and blood is spilt in the villages. Ashes on the head of all those who betray mother and father and authenticity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************