About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

           Nov 08, 2013

 

 

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܓ، ܓܘܿ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܝܼ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ
ܡܚܙܝܬܐ ܕ ـ ܢܲܗܪܸܝܢ ܥܡ ܒܪܘ̇ܢܗ̇ ܟܲܠܕܘܼ ܘܒܢ̈ܬܼܵܗ̇؛
܀ ܒܢܘܿܢܝܼ̈ ܘܒ̈ܢܵܬܼܝܼ ܗܲܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܦܸܫܠܲܝ
ܕܹܝܟܼ ܡܒܘܼܪܒܸܙܠܲܝ ܘܒܲܝܬܵܐ ܫܝܼܡܵܐ ܕܹܝܟܼ ܫܒܸܩܠܲܝ
ܝܵܐ ܠܸܒܝܼ ܒܟܼܝܼ ܥܲܠ ܐܲܡܝܼܪܹ̈ܐ ܘܕܹܝܟܼ ܟܥܲܪܩܝܼܢ̄
ܘܡܸܝܟ ܒܘܼܗܠܸܝܹ̈ܐ ܠܚܸܪ̈̄ܢܹܐ ܟܬܲܒܥܝܼܢ̄ ܘܪܹܫܵܐ ܟܟܹܝܦܝܼܢ̄

܀ ܘܥܲܠ ܡܝܲܩܪ̈ܵܬܼܵܐ، ܕܓܼܘܼܠܸܡ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܗܢܝܼ ܟܦܹܝܫܝ݂ܢ̄
ܘܒܵܒܲܝܗܝܼ ܟܢܲܟܪܝܼܢ̄ ܘܒܓܘܿ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܓܝܵܢܵܐ ܟܝܲܣܪܝܼܢ̄
ܝܵܐ ܠܸܒܝܼ ܒܟܼܝܼ ܡܼܢ ܩܸܫܝܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܕܝܼ ܙܲܒܼܢܵܐ
ܘܕܹܝܟܼ ܣܦܸܩܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܥܡܝܼܪܵܐ ܡܼܢ ܪܹܫܵܢܵܐ.

܀ ܐܲܝܟܵܐܝܘܼܬ ܟܲܠܕܘܼ، ܟܲܐ̄ܝܘܸܬ ܒܪܘܿܢܝܼ، ܝܵܐ ܐܲܡܝܼܪܵܐ (ܒܥܵܒܸܪ ܟܲܠܕܘܼ)
ܥܸܠܘ݂ܟܼ ܟܬܲܟܠܲܢ، ܡܓٕܵܡܸܥ ܠܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܟ̇ܠ ܝܲܩܝܼܪܵܐ
ܗܲܒܼ̄ܠܲܝܗܝܼ ܠܸܒܵܐ ܘܡܲܚܘܝܼ ܢܝܼܫܲܢ ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܘܫܘܿܦܵܐ
ܗܵܘ ܕܠܵܐܟܒܥܹܐܠܲܢ، ܐܲܠܵܗ ܥܸܡܹܗ. ܡܓٕܵܡܸܥ ܠܥܘܿܦܵܐ

܀ ܡܟܵܢܸܫ ܠܨܸܦܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܓܼܝܼܪܬܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܪܵܒܵܐ
ܥܪܘܿܩ ܪܲܚܘܼܩܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܣܲܦܪܸܬ ܗܸܠ ܕܡܨܲܚ̇ܝܵܐ
ܒܐܵܬܹܐ ܝܲܘܡܵܐ ܘܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܒܙܲܪܩܵܐ ܫܸܡܫܵܐ
ܢܛܘܿܪ ܓܲܒܼܪܘܼܬܼܘܼܟܼ ܘܪܲܓܼܫܸܬ ܡܸܠܝܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܦܲܝܫܵܐ (ܬܢܝܼ).

ACT 3 - SCENE 4

Nahreyn with her son Kaldu and her daughters. Nahreyn encourages her son and daughters to depart to freedom, and remain faithful to nation and Church.

NAHREYN

My sons and daughters, these sons of freemen, where are they? How have they dispersed and how did they leave this noble house? Oh, cry my heart, for these princes and how they run. And like idiots they obey others and bow their heads. And how the patronesses have become servants. Their father they betray and they join themselves with strangers. Oh, cry my heart from the hardship of this present time. Oh, how the vibrant house has become empty of its leader.

 

 

 

 

ܡܚܙܝܬܐ ܗ - ܝܸܡܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ ܘܝ̈ܵܠܵܕ̄ܗ ܟܲܠܕܘܼ ܘܚܲܬܼܘ̈ܬܼܹܗ ܥܲܡ ܐܲܢܒܵܐ ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ

ܢܲܗܪܹܝܢ؛ ܝܵܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܟܲܠܕܘܼ، ܠܸܒܝܼ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ، ܕܐܹܒܹ̈ܐ ܒܸܗܓٕܵܡܵܐ ܘܝܵܠܹܕ̈ܝ ܒܒܲܪܒܘܿܙܹܐ. ܡܲܗܕܝܼܠܲܢ ܪܵܒܝܼ ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ، ܝܵܐ ܣܲܢܕܲܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܘܿܩܵܢܵܐ. ܕܪܝܼܠܲܢ ܪܵܐܝܼ، ܡܵܐ ܥܲܒܼܕܘܿܟܼ ܘܐܲܝܟܵܐ ܙܵܠܠܲܢ؟

ܐܲܢܒܵܐ؛ ܀ ܝܵܐ ܚܵܬܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ، ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܀ ܝܵܐ ܓٕܘܿܢܩܵܐ ܟܲܠܕܘܼ ܡܲܪ ܐܘܿܓٕܲܟܼ ܫܝܼܡܬܵܐ
ܥܸܠܲܘܟܼܘܿܢ ܟܬܲܟܠܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܥܲܡ ܥܹܕܬܵܐ ܀ ܛܵܠܘܼܟܼ ܡܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܟܛܲܠܒܸܢ ܡܲܢܬܲܝܬܵܐ.
܀ ܡܸܢܘܼܟܼ ܝܵܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܟܡܲܪܓٕܸܢ ܬܲܕ ܥܲܪܩܸܬ ܀ ܘܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܲܚܘܼܩܵܐ ܝܵܠܕ̈ܘܼܟܼ ܡܕܲܒܪܸܬ
ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܬܲܒܬܸܬ ܘܸܠܥܹܕܬܘܼܟܼ ܫܲܡܥܸܬ ܀ ܐܘܼܡܬܘܼܟܼ ܢܲܛܪܸܬܠܵܗ ܘܐܲܝܟܼ ܚܹܐܪܵܐ ܚܵܗܸܬ.

ܢܲܗܪܹܝܢ؛ ܒܪܘܿܢܝܼ، ܫܩܘܿܠ ܚܲܬܼܘ̈ܬܘܼܟܼ ܫܘܼܫܵܢܹܐ ܘܫܝܼܪܝܼܢܸܐ ܥܸܡܘܼܟܼ ܘܩܲܠܘܼܠܵܐ ܣܝܼ ܥܪܘܿܩ ܘܡܫܲܕܪܸܬܠܝܼ ܟܼܲܒܪܘܼܟܼ. ܣܝܼ ܣܝܼ ܕܠܵܐ ܥܲܢܛܲܠܬܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܒܲܟܼܬܵܐ ܪܲܒܬܼܵܐ، ܡܵܐ ܒܥܵܒܼܕܼܝܼܢ ܒܓܵܘܝܼ. ܕܲܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܘܚܵܬܘܼܟܼ ܫܲܡܲܡܬܵܐ ܒܦܲܝܫܘܼܟܼ ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܘܒܸܣܦܵܪܵܐ. (ܒܚܵܦܸܩܠܵܗ ܘܒܦܵܠܸܛ).

 

ACT 3 - SCENE 5

Nahreyn with her son Kaldu and daughters seek counsel from the Anba.

NAHREYN
Kaldu, my son, my heart is troubled, wolves are attacking and dispersing my children. Lead us Rabbi Sabrisho’, our true support in this time of hardship. Give us your advice, what should we do and where should we go?

ANBA
Dear sister Nahreyn, oh blessed mother. Kaldu, young man of Nobility. Upon you do the people and church depend. From the Lord do I plead success for you. I implore you, my son, to run, and in a far away land bring up your children. Remain christian and listen to your church. Preserve your heritage and live as a free man.

NAHREYN
My son, takes your sisters Shoshanne and Shereene with you and quickly go, run and send me word. Go, go without delay. I am an old woman, what will they do to me? Me and your sister Shammamta will stay hoping and waiting. Kaldu hugs his mother goodbye and leaves.

 

 

 

 

ܡܚܙܝܬܐ ܘ

ܪܹܫܥܲܣܟܲܪ؛(ܥܲܣܟܸܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܗܲܓٕܡܝܼܢ̄ ܥܸܠ ܢܲܗܪܹܝܢ ܘܒܪܵܬܲܗ ܫܲܡܲܡܬܵܐ ܘܒܢܲܒܠܝܼܢ̄ܠܲܝܗܝ ܝܲܣܝܼܪܹ̈ܐ)
ܒܲܣܵܐ ܡܨܲܠܝܲܬܼ! ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܵܨܸܪܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܬܲܝܡܘܼܪ، ܘܟ̇ܠܲܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܘܼܬܘܿܢ ܓܼܘܼܠܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ.

ܢܲܗܪܹܝܢ؛ ܐܲܚܢܝܼ ܟܸܡܝܲܩܪܘܿܟܼ ܠܡܲܠܟܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܠܲܐܝܘܼܘܟܼ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܬܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ.

 

ACT 3 - SCENE 6

The soldiers of Tamerlane attack the home and take Nahreyn and Shammamta captive.

GENERAL
Stop praying! God grants success to the King Tamor, and all of you are to be servants.

NAHREYN
We honor the king, but we are not slaves to men.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************