About Us من نحن

Archivesالأرشيف   Interviews   مقابلات kaldu.org  كلدو Contact Us اتصلوا بنا Links  دليل

           Nov 09, 2013

 

 

ܡܚܙܝ̈ܬܐ ܡܢ ܡܡܬܼܠܬܐ ܕܐܡܝܪܬܐ ܡܝܘܣܪܬܐ

ܡܩܲܕܡܵܢܝܼܬܼܵܐ؛ 2

ܘܗܵܕܲܝܟ ܟܸܡܥܵܪܝܼܢ̄ ܠܵܗ̇ ܬܵܐ ܝܸܡܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ ܥܡܸܕ ܒܪܵܬܵܗ̇ ܫܲܡܲܡܬܵܐ ܘܦܸܫܠܲܝ ܝܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܬܲܬܲܪ̈ܵܝܹܐ، ܟܲܠܕܘܼ ܘܚܲܬܼܘ̈ܬܹܗ ܡܚܹܐܠܲܝ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܚܘܼܩܹܐ ܗܲܢ ܕܗܵܘܹܝܢ̄ ܗ̄ܘܵܐ ܚܘܼܬܼܕ ܚܘܼܟܡܵܐ ܕܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܒܗܵܘ ܝܲܘܡܵܐ ܬܲܝܡܘܼܪ ܘܬܵܬܸܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܲܡܹܗ ܦܲܪܣܝܼܢ̄ ܗ̄ܘܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܘܼܬܲܝܗܝܼ ܥܸܠ ܣܲܗܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܐܵܣܝܼܵܐ؛ ܬܲܝܡܘܼܪܠܲܢܓ ܘܥܲܣܟܵܪ̈ܵܬܹܗ ܛܒܸܚܠܲܝ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܣܘܼܪܝܵܐ، ܘܒܵܬܸܪܕܹܝܟܼ ܚܪܒܼܠܲܝ ܠܒܲܓܼܕܲܕ، ܘܣܸܩܠܲܝ ܕܡܲܢܝܼܚܝܼܢ̄ ܒܐܲܕܼܪܒܹܝܓٕܵܢ. ܘܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕ1402 ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܬܲܝܡܘܼܪ ܡܒܘܼܪܩܸܠܠܲܝ ܥܲܣܟܲܪ ܫܝܼܡܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܵܝܙܝܼܕ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܵܐ ܒܝܲܘܡܵܐ 28 ܒܬܵܡܘܼܙ ܒܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܐܲܢܩܲܪܵܐ. ܘܬܵܡܵܐ ܢܦܸܠܠܵܗ̇ ܗܲܝ ܫܲܪܹܐ ܪܲܒܬܼܵܐ ܕܸܒܓܵܘܵܗ̇ ܬܲܝܡܘܼܪ ܦܠܸܛܠܹܗ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܕܡܲܕܸܢܚܵܐ ܘܦܸܫܠܹܗ ܒܵܐܝܼܙܝܼܕ ܝܲܣܝܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. ܫܲܡܝܼܢܵܐ ܘܣܲܓܝܼܢܵܐ، ܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܒܝܼ ܣܲܗܕܘܿܢܵܐ، ܗܘܹܝܢ̄ ܗ̄ܘܵܐ ܥܡܸܕ ܥܲܣܟܲܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܦܸܫܠܲܝ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܬܵܬܸܪ̈ܵܝܹܐ.
ܦܸܫܗ̄ܘܵܐ ܬܵܐ ܬܲܝܡܘܼܪ ܗܸܢܕܸܣܬܵܢ ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܪܘܼܝܼܚܵܐ ܕܨܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܬܲܕ ܡܲܥܒܸܪܗ̄ܘܵܐܠܲܝ ܚܘܼܬܼܕ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܗ. ܗܸܢܕܸܣܬܵܢ، ܟܸܡܫܵܩܸܠܠܵܗ̇ ܬܲܝܡܘܼܪܠܲܢܓ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕ 1403، ܘܒܵܬܸܪ ܩܸܨܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡܫܘܼܪܹܝܠܹܗ ܪܚܲܫܬܹܗ ܬܵܐ ܦܬܵܚܵܐ ܕܨܝܼܢ. ܘܟܲܕ ܐܵܗܘܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܢܦܸܠܠܹܗ ܬܲܝܡܘܿܪ ܟܪܝܼܗܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܩܵܙܹܩܸܣܬܵܢ ܘܡܝܼܬܼܠܹܗ 18 ܒܐܸܫܒܲܛ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕ 1405. ܘܡܲܠܟܘܼܬܹܗ ܙܸܠܠܵܗ ܒܦܲܪܬܘܿܟܹܐ. ܗܲܝܓܵܗܵܐ ܬܘܼܪ̈ܟܝܼܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹܝܠܲܝ ܒܸܛܪܵܕܵܐ ܥܲܣܟܲܪ ܕܬܲܝܡܘܼܪܠܲܢܓ ܘܟ̇ܠܲܝܗܝ ܬܵܬܸܪ̈ܵܝܹܐ ܡܼܢ ܡܕܝܼ̈ܢܵܬܵܐ ܘܡܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܗ̄ܘܹܝܢ̄ ܗ̄ܘܵܐ ܚܟܝܼ̈ܡܹܐ ܥܸܠܲܝܗܝܼ. ܘܫܘܼܕ ܫܲܡܥܘܿܟܼ ܟܲܒܪܵܐ ܡܼܢ ܐܲܢܒܵܐ ܣܲܒܼܪܝܼܫܘܿܥ؛

NARRATOR

Thus they captured mother Nahreyn and her daughter Shammamta, and they remained the captives of the Tartars. Kaldu and his sisters Shoshanne and Shereene ran away deep into the mountains in the region that was governed by the Ottomans.

In that day, Tamor and the Tartars who were with him divided their power for a great part of Asia. Tamor and his soldiers crushed the region of Syria. Afterward they destroyed Baghdad, and they went up to take rest in Azarbaijan. In the year 1402, the armies of Tamor faced the awesome army of Sultan Bayezid of the Ottomans on the 28th day of July in the lands of Anqara. There, there was a great battle in which Tamor came out as victorious and great king of the East and Sultan Bayezid.

Shammyna and Saggyna the brothers of the house of Sahdona were with the soldiers of the Ottomans and they were killed by the sword of the Tartars.

The land of India also came to belong to Tamor and the great land of China also to come under his wings. India, Tamor took in the year 1403, and after a short rest, he began his march to conquer China. And while he was on his way, he fell ill in the land of Kazakhstan and died on the 18th of February in the year 1405. And his kingdom fell apart. At that time the Ottoman Turks began driving out the soldiers of Tamor and all the Tartars from the towns and villages that he had governed.

Now let us hear the news from the Anba Sabrisho’.

 

 

 

 

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕ

ܡܲܚܙܲܝܬܵܐ؛ ܟܲܠܕܘܼ ܥܡܸܕ ܚܲܬܼܘ̈ܬܹܗ ܘܪܲܒܲܢ ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ
ܣܲܒܪܝܼܫܘܿܥ؛ ܟܸܡܲܝܬܸܢܠ̄ܘܿܟܼ ܝܵܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܟܲܒܪܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ. ܬܲܝܡܘܼܪ ܘܲܚܫܵܐ ܛ̃ܵܠܘܿܡܵܐ ܡܸܝܬܼܠܹܗ ܠܓܲܦ̇ܠܹܐ، ܘܥܲܣܟܲܪ̈ܵܬܹܗ ܝܼܠܲܝ ܒܣܵܝܘܿܒܹܐ ܕܘܼܟܲܢܲܝ̈ܗܝܼ ܘܒܸܥܪܵܩܵܐ. ܒܲܠܟܝܼ ܥܸܕܵܢܵܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܕ ܕܲܥܪܘܿܟܼ ܠܐܲܬܼܪܵܐ، ܘܚܵܙܘܿܟܼ ܡܵܐ ܦܝܼܫܢ̄ ܡܼܢ ܡܲܬܼ̈ܘܵܬܲܢ ܘܢܲܫ̈ܘܵܬܲܢ.

ܟܲܠܕܘܼ؛ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܛܵܠܝܼ ܕܥܲܒܼܕܸܢ ܝܼܠܹܗ ܕܙܵܐ̄ܠܝܼ ܓٕܲܝܠܸܢ ܥܠܸܕ ܝܸܡܝܼ ܘܚܵܬܼܝܼ.

ACT 4 - SCENE 1

The news of the death of Tamerlane reaches the monastery, with the collapse of his army and the liberation of the mother and therefore the celebration of freedom with better hope for the future.

SABRISHO
My son, I bring you good news. Tamor, that monstrous oppressor has suddenly died, and the soldiers are fleeing their posts. Perhaps it is time to go back to the country and see what has become of our land and people.

KALDU
The first thing I will do is search for my mother and sister.

SABRISHO
Let us first arrive at the monastery and from there look for your mother and sister.

KALDU
Let us rise and go.

ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܚܲܪܵܝܵܐ ܒܕܲܝܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܐܲܒܪܵܗܵܡ

ܐܲܢܒܵܐ؛ (ܒܥܵܒܸܪ ܥܲܡ ܟܲܠܕܘܼ) ܡܵܐ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܚܙܲܝܬܲܘܟܼܘܿܢ ܝܵܐ ܐܲܚܘܼ̈ܢܘܵܬܼܵܐ. ܫܲܟܪܘܿܟܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܣܲܗ̈ܕܹܐ ܕܥܹܕܬܲܢ ܘܠܸܡܢܲܛܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܛܵܠܲܢ ܬܲܕ ܡܲܩܝܼܡܘܿܟܼ ܥܲܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܥܹܕܬܲܢ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ.

ܣܝܼܥܵܐ؛ ܐܲܢܒܵܐ ܪܵܒܝܼ، ܥܲܣܟܵܪܹ̈ܐ ܕܘܲܚܫܵܐ ܬܲܝܡܘܼܪ ܒܸܥܪܵܩܵܐ̄ܝܼܠܲܝ ܡܼܢ ܟ̇ܠܲܝ ܩܘܿܢܵܓܹ̈ܐ، ܘܫܡܸܥܠܝܼ ܕܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܗܓٕܸܡܠܲܝ ܥܸܠ ܚܲܒܸܣ ܕܡܘܼܩܸܡܗ̄ܘܵܐܠܲܝ ܒܡܵܬܼܵܐ ܕܦܲܝܫܵܟܼ̄ܒܘܼܪ ܘܡܚܘܼܪܸܪܠܲܝ ܠܝܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܘܗܲܢ ܡܸܣܟܹܝ̈ܢܹܐ ܡܒܘܼܪ̈ܒܸܙܠܲܝ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܘܓܸܦ̈ܦܹܐ ܕܚܘܼܕܪܵܢܵܐ، ܘܒܲܝܢܵܬܲܝܗܝܼ ܐܝܼܬܼܗ̄ܘܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܩܵܡܝܼܫܘܿܥ ܘܝܸܡܵܐ ܢܲܗܪܹܝܢ. ܩܲܠܘܼܠܵܐ ܙܵܠܲܢ ܓٕܲܝܠܘܿܟܼ ܥܸܠܲܝܗܝܼ!

ܐܲܢܒܵܐ؛ ܣܘܿ ܐܵܚܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܣܘܿ ܥܡܸܕ ܟܲܠܕܘܼ ܘܓٕܘܼܠܘܼ ܥܸܠܲܝܗܝܼ.

(ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܗܲܠܗܘܿܠܹܐ ܘܕܙܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܪܲܚܘܼܩܵܐ)؛

܀ ܬܲܘܕܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܟܸܡܚܲܪܸܪܠܲܢ ܡܼܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܼܵܐ
܀ ܚܘܼܒܵܐ ܪܵܒܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܡܲܡܠܵܐ ܟܸܡܡܲܚܘܹܐܠܲܢ ܪܵܚܸܡ ܓܸܢܣܸܢ .

ܐܲܢܒܵܐ؛ ܡܚܘܿ ܢܵܩܘܿܫܵܐ ܘܫܘܼܕ ܟ̇ܠܲܢ ܡܲܣܩܘܿܟܼ ܬܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܕܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ؛

ܫܝܼܪܝܼܢܸܐ؛(ܒܥܲܒܼܪܵܐ ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܩܝܼܢܬܵܐ ܥܸܡ ܪܘܵܙܵܐ)

܀ܫܠܘܼܚܘܼ ܟܘܿܡܵܐ ܦܸ̇ܟܠܹܗ ܚܲܫܵܐ ܀ ܣܸܩܠܹܗ ܝܲܘܡܵܐ ܘܒܗܸܪܠܵܗ̇ ܫܸܡܫܵܐ
ܝܸܡܵܐ ܘܝ̈ܵܠܹܕܐ ܡܛܹܐܠܲܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܀ ܫܒܼܘܼܩܘܼ ܕܙܲܡܪܲܢ ܡܚܘܿ ܒܢܵܩܘܿܫܵܐ.
܀ ܟܲܠܕܘܼ ܓٕܘܲܢܩܵܐ ܘܠܸܒܹܗ ܕܐܲܪܝܵܐ ܀ ܓܼܕܹܝܓܸܕ ܕܸܗܒܼܵܐ ܒܟܘܼܪܵܐ ܡܨܘܼܦܝܵܐ
ܒܸܡܗܘܼܝܸܡܢܘܼܬܹܗ ܫܩܸܠܠܹܗ ܠܦܲܝܫܵܐ ܀ ܗܘܿ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܘܕܟ̇ܠܲܢ ܪܹܫܵܐ܀

ܪܲܒܲܢ؛

܀ ܓٕܡܘܼܥܘܼ ܥܲܡܹܗ ܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ ܀ ܓٕܲܝܩܘܿܟܼ ܐܘܼܪܚܲܢ ܘܙܵܠܠܲܢ ܠܩܵܕ̄ܡܵܐ
ܚܲܙܩܘܼܟܼ ܓܝܵܢܲܢ ܗܸܠ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ ܘܗܲܪ ܒܸܕܡܵܛܘܼܟܼ ܠܫܲܝܢܵܐ ܘܫܠܵܡܵܐ (ܬܢܝܼ)

ܟܲܠܕܘܼ؛ ܚܘܼܬܵܡܵܐ

܀ ܗܲܝܘܿ ܟ̇ܠܲܢ ܝܵܠܹܕ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܀ ܝܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܟܲܠܕܘܼ ܐܲܚܘܿܢ̈ܘܵܬܼܵܐ
ܟܡܵܠܸܐ ܕܦܸܫܠܲܢ ܐܘܿܩܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ ܒܓܘܿ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ

 

 

 

ACT 4 - SCENE 2

At the monastery of Mar Abraham. The Anba, Kaldu, his sister Shoshanne and others have returned to their homeland and are reunited with their loved ones, friends and neighbors.

SABRISHO
How nice it is to see you, my brothers. We give thanks to the Lord for the greatness of the martyrs of our church and his watchfulness over us that we may raise up a people of the Lord and our Holy Church.

MESSENGER
Anba Rabbi, the soldiers of the beast Tamor are running from all their posts, and I heard that the people of the towns attacked the prison that the soldiers built in the town of Peshkhabur and freed the prisoners, and these poor folks scattered among the surrounding roads and caves. Among them was brother Kamisho and mother Nahreyn.
Quickly, let us go looking for them!

The sound of halholleh and singing from afar is heard.
Thanksgiving to God who freed us from the slavery of the evil one and death. The lover of our race showed us a great love beyond description.

ANBA
Ring the bell and let us all lift up songs of thanksgiving to the Lord.
Thanksgiving to God who freed us from the slavery of the evil one and death. The lover of our race showed us a great love beyond description.

Shammamta enters joyously singing with the same melody.

SHAMMAMTA
Remove the clothes of mourning sadness ended. The dawn has come and the sun is shining. Mother and children have made it home. Let me sing, ring the bell! Kaldu the young man and with the heart of a lion. As gold is purified in a furnace, with his faith he possessed his rank as that of a prince and head of us all.

RABBAN
Come gather together the people. We will forge the way and move forward. We will strengthen ourselves until the end and we will arrive at serenity and peace.

ACT 4 - SCENE 3
Final scene.
KALDU
Come all of us, children of the nation. Oh children of Kaldu, brethren. It is enough that we remained such a long time, years and ages in slavery. God placed his blessing upon our people since he installed paradise in our country. Abraham the Just he selected from our people. Could it be that today he has forgotten us? Today our land is taken. Our name trampled, and our armor broken. We have no friend or
brother Not one leader nor guide. Some may think that our back is broken. They robbed our home and took captive our children. Our nation and our name was erased. There is nothing left, but to dig our graves. God forbid this would happen. You will see Babel rise. The strength of the spirit cannot be corrupted, and whoever is free is pure gold his value is set and his beauty glorious Kaldu is our nation and Nahreyn our land. Through them our identity reaches us, and as freemen we raise up our hand. United we will rise up and take what is our due.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************